MSS är ett nätverk som aktiverar och engagerar seniora medlemmar.

Margareta Olgart Holmberg
Ordförande

Följ oss här

Aktuellt

Ordförandens sommarbrev

Bästa Senior!
Tiden går så fort. Midsommarhelgen med de längsta och ljusaste dagarna – som vi längtat efter – står äntligen inför oss.

Det är en märklig tid vi lever i. Coronaviruset har inte bara släckt många människoliv – till stor sorg för familjer och vänner – utan det har också förändrat vårt sätt att arbeta och möjligheter att umgås. Vi äldre har dock haft möjlighet vistas ute – kanske mer än någon gång tidigare. Så har det i alla fall varit för mig. Det har varit underbart att få följa naturens växling från den späda våren till de första sommardagarna.

Vår styrelse har numera digitala sammanträden och växlar ständigt mejl med varandra i aktuella politiska frågor.

Vi har skrivit en debattartikel ”Om smittspridningsansvar” (i Dagens Arena nästa vecka), där vi bl a saknar regeringens och myndigheternas skyldighet att tala om för svenska folket, att vi i Sverige faktiskt har en ny smittskyddslag från 2004, vilken ger varje medborgare frihet och makt och därmed ett stort enskilt ansvar för smittskyddet. Det är ju detta, som Tegnells grundläggande förhållningsregler utgår ifrån. Myndigheterna ska nämligen som det heter i lagen ”se till att allmänheten har tillgång till den information och de råd som behövs för att var och en ska kunna skydda sig mot smitta som kan hota liv och hälsa”.

Det är sorgligt, att vi har en så svag och osäker regering, som så otydligt möter en så oroande framtid.

Vi har arbetat vidare med våra ”Visdomsord” och omsatt dessa i en moderat ”Vision för 2026” (hur vi vill att samhället ska se ut då) samt arbetat med att välja ut, vilka delar, som vi vill snabbstarta Sverige med senast efter en valseger 2022. Vi hoppas kunna publicera detta senast efter sommaren.

Olika arbetsgrupper arbetar med ”Krav på en katastrofkommission” och ”Bättre äldreomsorg, speciellt för Stockholm”. Dessa är tänkta sändas till vår partistyrelse.

Slutligen har vi svarat på en inventeringsremiss, angående partiets stadgar på alla nivåer, där vi begärt, att stadgarna ska ge de seniorer som vill vara aktiva och verka inom partiet, en klar och genomtänkt roll. Med andra ord, att Moderata Seniorer ges inflytande på alla nivåer och därmed finns tydligt representerade i partiets samtliga beslutande organ liksom i alla valberedningar, nomineringskommittéer och arbetsgrupper.

Vi förväntar oss, att Du, som kommer att vara ombud på stämmorna fram till valet 2022, kommer att verka för seniorernas ökade inflytande.

Vi önskar Dig en trevlig Midsommar och en skön och avkopplande sommar.

Stockholm 2020-06-19

För Moderata seniorer i Stockholms stad

Margareta Olgart Holmberg

Ordförande

MSS visionära Visdomsord för 2026

Så är det i Sverige om sex år! 

I måndags, 24 februari 2020, antogs MSS visionära Visdomsord. MSS har under ledning av styrelsen under de senaste åren arbetat med politikutveckling. Arbetet har resulterat i ett antal sk. Visdomsord om samhällsproblem där problemen analyserats och försetts med lösningar. I takt med att samhällsproblemen vuxit över tid har Visdomsorden blivit allt mer omfattande. För att göra våra senaste visdomsord hanterbara har de givits formen av en vision – där MSS beskriver hur det ser ut i Sverige 2026 efter det att Moderaterna vunnit regeringsmakten senast 2022.

Läs här: VISIONEN

Moderaternas idéprogram  (FACEBOOK)

Seniorrådet den 10 december ägnades åt Moderaternas arbete med ett nytt idéprogram. Huvudsekreteraren Alice Teodorescu Måwe höll en mycket uppskattad presentation av arbetet som inletts med en analys av 100 målkonflikter som kokat ned till sex-sju av dagens samhällsproblem. ”Man måste ledas av principer men kunna se världen som den är. Förmåga att se, förstå, analysera och kunna agera” betonades av Alice.

Detta spår var även nyhetsmagasinet Focus´ inne på när man kommenterade satsningen bl.a. så här: ”Men partipolitik är ingen tankesmedja. Det är ett maktspel. Och det som gick snett i höstas kommer inte att rättas upp med visioner och värderingar. Moderaterna får gärna tänka, men de behöver bli bättre på hantverket, om de ska repa sig och återta initiativet.”

Dock får inte den liberalkonservativa grunden glömmas bort utan ges utrymme i idéarbetet. Liberalismen uttrycks i den enskilda människans frihet och i alla människors lika värde. Människans ska efter egen vilja och förmåga kunna påverka samhällsutvecklingen – statens inflytande reduceras till det absolut nödvändigaste för samhällets funktionalitet. Konservatismen uttrycks i allt som är motsatser till vänstersinnad, progressiv och reformhunger. Således att i behärskad och lugn takt utveckla samhället.

Moderaterna har lanserat en idépodd: Idéer för framtiden – vad kan vi lära av historien? I tio avsnitt kommer Christofer Fjellner, ordförande i idépolitiska programgruppen leda samtal om en rad olika ämnen. Första avsnittet ligger ute. IDEPODD

Här följer några länkar för att ta del av arbetet. Arbetsgruppen saknar som brukligt inom partiet representation från Moderata Seniorer men chansen att påverka finns: IDEPROGRAMMET          NYHETSARTIKEL

INRIKTNING OCH ARBETSFORMER              PÅ FACEBOOK

Remissvar över förslag till Moderaternas partistyrelses proposition om stadgeändring 2020

Läs här: REMISSVAR

Motion till Moderata Seniorers nationella riksstämma 12 – 13 april 2019

Angående omvandling av partiets seniororganisation till ett självständigt seniorförbund inom Moderaterna

Vi moderata seniorer fokuserar på ökad välfärd för äldre. För att denna ska bli verklig för oss kräver vi ett samhälle som genomsyras av trygghet, valfrihet, rättvisa pensioner och skatter, mindre risk för ensamhet, geriatrisk kunskap, varierade boendeformer och inte minst att vår erfarenhet tas till vara.

Moderata Seniorer i Stockholms stad har med emfas drivit dessa frågor liksom frågan om mer erfarna och kompetenta politiker i alla församlingar, på alla nivåer. Dels har vi formulerat kriterier för vad som är politisk kompetens, dels har vi motionerat om bättre utvärdering av valda representanter.

Detta arbete har mottagits kallsinnigt av partiets ledning såväl på riks- som på förbundsnivå. När Moderata Seniorer i Stockholms stad presenterade dokumentet Visdomsord om samhällsproblem och sina förslag till att modernisera nomineringsprocessen sågs det som att vi utmanade de etablerade inom partiet. De ville varken prövas mot kompetens eller erfarenhet, och visade litet intresse för att testa politiska grepp som utgick från vad seniora medlemmar uppfattat om väljarnas preferenser.

En internationell jämförelse visar att Sverige är sämre än andra länder på att ta vara på äldre människors livserfarenhet och förvärvade förmåga att förstå, hantera och besluta om komplicerade situationer. Att en tredjedel av valmanskåren är seniorer, och att dagens 70 åringar har samma intellektuella och fysiska status som 1970-talets 50-åringar, har inte förändrat den saken – varken inom Moderaterna eller i samhället i stort.

För att ändra på detta behöver Moderata seniorer, som utgör en stor del, 27%, av den moderata väljarkåren, ges större inflytande och mer resurser i form av ett seniorförbund med egna medlemmar, och internt få en position liknande Moderata ungdomsförbundets (MUF). Därigenom ges Moderaterna större möjligheter att ta tillvara äldre människors intressen och vinna deras förtroende i allmänna val.

Därför föreslår Moderata Seniorer i Stockholms stad att årsstämman beslutar

  • Att ombilda Moderaternas seniororganisation till ett förbund för seniora medlemmar.
  • Att uppdra åt partistyrelsen att snarast återkomma med ett förslag om att organisera ett seniorförbund.
  • Att partistyrelsens uppdrag innefattar att utforma förslaget i samråd med nuvarande seniororganisationer på nationell och regional nivå.

Moderata seniorer: M behöver politiker som kan vinna val

Nu krävs ett ordentligt omtag av partiets taktik. Moderaternas svaga valresultat och tapp i opinionen kräver förnyelse. AB den 12 januari 2019.

Läs här DEBATTARTIKEL

Moderata seniorer: Så säkrar vi högerpolitik

Ökad välfärd för äldre fordrar nytänkande inom många olika områden. Vi betonar valfrihet och ett samhälle som genomsyras av eget ansvar och tillväxt, liksom av geriatrisk kunskap, varierade boendeformer och inte minst att seniora erfarenheter äntligen beaktas. SvD den 6 juli 2018.

Läs här DEBATTARTIKEL

Visdomsord om den äldrevänliga staden

Antagna av MSS styrelse den 18 juni 2018

Stockholm ska vara ett skyltfönster för moderat politik vilket förutsätter att Alliansen har majoritet i stadshuset och i landstinget. För att lyckas vinna den makten behövs tydliga ställningstaganden som ligger i linje med väljarnas värderingar och preferenser. Många väljare anser dock att utvecklingen i staden är på väg åt fel håll. Medborgarna efterfrågar kompetens, mod och handlingskraft från sina politiska företrädare – oavsett parti – och reformer som rår på saker som inte fungerar i staden.

Det är i detta större sammanhang som Moderata seniorer placerar äldrefrågorna – inte minst för att vinna större gehör för dem. Att fler lever längre och samtidigt ställer större krav på vård och service medför krav på större resurser. För att bygga den äldrevänliga staden behövs därför en helhetssyn på hur resurserna skapas, hur samhället förvaltar dem och hur den offentliga sektorn utvecklas.

Förutsättningen för att lyckas lösa stadens övergripande problem utan att tappa bort äldrefrågorna handlar om hushållning som ger ökat utbyte av varje skattekrona. Den ska helt enkelt ge staden en ekonomisk buffert. Resurserna behöver användas på ett rimligt sätt som människor accepterar genom att det är lika för alla när rättigheter, skyldigheter och möjligheter tas i beaktande. I det ligger att staden ska fokusera på kärnverksamheterna och i första hand engagera sig i det som enligt lag måste regleras kommunalt.

Tuffa prioriteringar behövs när det gäller den offentliga ekonomin och görs bäst genom att sätta upp sparkrav och identifiera områden, såsom sjukvården, som kan effektiviseras genom ökad förvaltningskunskap och bättre ledarskap i de offentliga institutionerna.

Högre kompetens bland politiker och i professionen behövs när det gäller att upphandla tjänster inom vård, skola och omsorg. Sådan kompetens är starkt knuten till den effektivitet och valfrihet som människor vill ha. Upphandling ska inriktas på förhållandet mellan pris och kvalitet och staden ska ange tydliga kriterier som måste vara uppfyllda för att få bedriva vård, skola eller omsorg på uppdrag av det allmänna. Kriterier baserade på normer eller så kallad värdegrund ska inte tillåtas samtidigt som tillsyn, uppföljning och kontroller behöver förstärkas för att säkerställa att överenskommen kvalitet levereras.

Välstånd byggt på skatter förutsätter utbredd tillit till samhällets institutioner och att medborgarna kan räkna med andras vilja att betala. Var och en ska bidra efter förmåga, men långsiktigt behövs en fördjupad diskussion om hur resurser används för grupper som funktionshindrade, missbrukare, nyanlända med låg utbildning och andra vars förmåga är begränsad.

Därför behövs bidragstak, liksom utbildningsplikt och andra kompetenshöjande åtgärder tillsammans med kvalificering för att få del av olika former av bidrag och ekonomiskt stöd. Samhällskontraktet bygger på att samma regler gäller för alla och att alla bidrar efter bästa förmåga.

Stockholm – precis som landet i helhet – gynnas av konkurrens som skapar den goda kedjan: export => tillväxt => jobb => skatteintäkter => välfärd. En stark konkurrenskraft är avgörande för att möta den demografiska förändringen, med en större andel äldre som är friskare, med andra och högre krav än tidigare generationer. Samtidigt är det betydelsefullt att äldres erfarenhet och kompetens används i näringsliv och samhälle.

I dagens globala värld förstärks konkurrenskraften genom att Stockholm ges ett företagsvänligt klimat. Det inbegriper lägre skatter, välutbildad arbetskraft, förstklassig el- och dataförsörjning samt mycket goda kommunikationer.

Forskning visar att entreprenörskap och innovationer växer sig starka när entreprenörer, forskare, investerare/affärsänglar, högutbildad kompetens och offentliga organ kan komma i kontakt med varandra på informell väg. Därför är det viktigt att erbjuda attraktiva mötesplatser för nätverkande.

Företagande, innovationer och produktivitet utvecklas i miljöer med hög koncentration av idéer, talanger och högutbildad personal. Politiken ska därför främja innovativt klimat och fler kluster med växtkraft, särskilt inom teknik och life science.

Stockholms stad bör också bjuda in elitskolor från andra länder, så att till exempel amerikanska universitet kan öppna filialer här som leder till amerikanska examina.

Arbete

Det offentliga ska ta ansvar för att många eftersatta, och ofta enkla, uppgifter och tjänster som efterfrågas av medborgarna blir utförda. Dessa uppgifter finns såväl i kommun som hos enskilda, och kan utföras av kommunala aktörer eller i subventionerad privat regi.

Fler händer inom många områden i den offentligt finansierade sektorn är efterlängtade, inte minst inom skolans område. Det kan även vara att handskotta trottoarer så att inte minst äldre kan röra sig fritt även efter snöväder, eller att upprätthålla nolltolerans mot skräp i parker och på gator och torg. En renare stad ger ökad trygghet samtidigt som det öppnar för arbete, i offentlig regi, åt person som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Den stora grupp som står långt ifrån arbetsmarknaden görs anställningsbara genom en kombination av kunskaper i svenska språket, utbildningsplikt och arbeten i offentlig regi.

Drivkrafterna för arbete behöver stärkas på kommunal nivå, till exempel genom att införa ett kommunalt jobbskatteavdrag, möjlighet att starta eget och ändå erhålla ekonomiskt bistånd.

Bostäder

I Stockholm kan avgifter och kostnader för mark stå för mer än hälften av den totala byggkostnaden. I övrigt kostar det lika mycket att bygga hyresrätter i Ronneby som i Stockholm. I och med att priskänsligheten har varit låg på Stockholmsmarknaden har lönsamheten i små bostadsprojekt varit orimligt hög.

Att anvisa marksnuttar som maximalt räcker till ett par hundra bostäder blir onödigt dyrt och löser inte heller bostadsbristen för den stora gruppen mindre bemedlade. Fler projekt med volymer om 1 500 – 2 000 bostäder, fördelade på flera platser om så behövs, gör upphandlingar mer intressanta för utländska bolag och ökar därmed konkurrensen. Idag kan man uppnå en hög grad av rationalitet/tidsvinst genom att använda förhandsfabricerade byggelement utan att förlora gestaltningsfriheten.

En överkapitaliserad allmännytta har sålt stora delar av sitt fastighetsbestånd och har stora renoveringsbehov i kvarvarande bestånd. Den bygger alltför få nya bostäder i ett läge när innevånarna behöver erbjudas större valfrihet mellan hyresrätt, ägarlägenhet eller bostadsrätt.

Stockholm stad behöver verka för marknadsanpassade hyror, mer blandade upplåtelseformer, reducera avgifterna för hyresmark, överlåt detaljplanearbete åt byggherrarna och att stoppa politikers och proffstyckares klåfingrighet, tyckande och tvivelaktiga ingrepp i byggprocesserna. Det ligger i stadens intresse att, som regeringsformen säger, det allmänna ska säkra den enskildes rätt till bostad (liksom till utbildning och omsorg). Om kommuner inte följer den utfästelsen finns risk att staten ingriper och hotar med tvång.

Äldrebostäder bör byggas med tillgång till vård, service och upplevelser.

Trafik

Rörlighet och framkomlighet för biltrafiken på Stockholms gator behöver förstärkas. Dit hör ökade parkeringsmöjligheter, fler laddstolpar och att återinföra betalning 09.00-17.00 som huvudregel med gratis parkering i förorter och på helger i innerstaden. Den spårbundna infrastrukturen behöver moderniseras, rustas upp och utvecklas med hjälp av kreativitet och kunskap som finns vid KTH.

Regeringens infrastrukturkrav på Stockholm möts med motkrav om finansiering av den östliga förbindelsen.

Skola

Valfrihet mellan olika pedagogiska alternativ och kvalitet bör stå i centrum. Samtidigt bör kommunen se till att skolan, oavsett vem som driver den, tidigt fokuserar på färdigheter som att läsa, skriva, räkna, lyssna, tala och att uppföra sig. Dit hör att utveckla effektiva regler och rutiner för uppföljning av elevernas resultat i alla ämnen under läsåret. Lärare och elever bör befrias från konkurrerande mål och administrativa uppgifter.

Erbjud läxhjälp på kommunalt drivna fritids och inför sommarskola för elever som inte uppnått godkända resultat.

Äldrevänlig stad

Ökad välfärd för äldre fordrar nytänkande inom många olika områden. Vi betonar också helheten, det vill säga ett samhälle som genomsyras av trygghet, valfrihet, eget ansvar och tillväxt, geriatrisk kunskap, varierade boendeformer och inte minst att seniora erfarenheter tas till vara.

I den äldrevänliga staden kommer valfrihet främst.

För äldre människor innebär trygghet även rättssäkerhet, sjukvård, skola/utbildningsväsende och välfärd i stort. Säkerhet i trafik och rena gator och torg hör till det som skapar trygghet, liksom bra och tillgängligt boende.

Äldreomsorgen är i alltför hög grad uppbyggd på tillsvidareanställda som till vissa delar saknar språkkunskaper, kompetens och ledaregenskaper för uppdraget. Äldreomsorgen utmärks av att seniorer är hänvisade till, en ofta rättsosäker biståndsprövning för att få sina behov tillfredsställda.

Bort med alla biståndsbedömningar. Seniora medborgare avgör själva när de behöver använda kommunal hemtjänst, färdtjänst eller någon typ av skattefinansierat äldreboende. Det ska inte socialtjänstens medarbetare bestämma åt dem utan det ska människor själva få avgöra utifrån given valfrihet vid vissa förutbestämda åldrar för alla skattefinansierade omsorgstjänster – inom ramen för det som för närvarande ryms inom socialtjänstlagen.

Stadens servicenivåer behöver diversifieras så att de passar de äldres behov, allt från ”ett handtag” till ytterst kvalificerad sjukvård. Det behövs många olika former av äldreboende för olika behov med profiler baserade på sådant som intresse och värderingar eller särskilt tekniskt utvecklade boenden. Dessutom behöver personalintensiteten öka inom vård, äldreomsorg och hemtjänst.

Sjukvård

Fokus på kvalitet, valfrihet, mångfald och eget ansvar, inklusive egenfinansiering, bidrar till välfärd och en trygg vård för seniorer.

Påfrestningarna på vården, särskilt den psykiatriska, har ökat till följd av bland annat fler äldre, ofta multisjuka och fler nyanlända. Medborgare som betalat skatt under ett långt arbetsliv får operationer uppskjutna och oron sprider sig för att resurserna inte räcker till. Istället ökar riskerna för människors hälsa och säkerhet, och situationen förvärras genom att tidigare utrotade sjukdomar, som tbc, har återkommit.

Dessutom är arbetet i vården organiserat så att specialutbildad personal tvingas utföra sekundära uppgifter. Administrativa uppgifter bör särskiljas från de medicinska och minimeras för specialister och för alla andra som arbetar direkt med patienter.

Moderaterna seniorer har bjudit in läkare och andra personalkategorier i vården till en särskild arbetsgrupp. Det långsiktiga målet är att komma till rätta med dagens bristfälliga hantering av de äldres komplexa ohälsa. Gruppen ser därför över att geriatrisk kompetens finns på alla vårdcentraler och på äldreboenden, fasta läkarkontakter, direktinskrivning till sjukhus från vårdcentraler och närakuter, sammanhållen journalföring samt smidiga övergångar mellan vård och omsorg.

Ambitionen är också att stimulera till innovationer, välkomna ny teknik och att vården vågar experimentera och snabbt genomföra det som fungerar. En fungerande balans mellan å ena sidan individnivån inom vården och å den andra sidan nivån med beslutsfattare inom politiken och dess myndigheter är helt nödvändig att åstadkomma.

Den psykiatriska hjälpen behöver breddas och utvecklas för att möta äldres behov, exempelvis män som lider av psykiska problem för att de mist sin livspartner.

Vi noterar ändå att flertalet av dem som kommer i kontakt med vård och omsorg uttrycker att de är nöjda i enkäter som görs.

Trygghet/tillit

Trygghet utgår från levande stadsdelar och att det offentliga rummet ska vara attraktivt, välstädat och säkert. I det ligger att alla brott ska utredas och beivras lika väl som trafiksäkerhet och rena gator och torg.

Kommunen kan anlita fler ordningsvakter, inrätta trygghetsjourer, anställa lokala trygghetsvärdar, och bygga bort otrygga miljöer. Den bör upprätta en nollvision gällande olagliga bosättningar, klotter, skadegörelse, snatteri och tiggeri på kommunal mark och i kollektivtrafiken. I väntan på att tunnelbanepolisen återinförs sätts vaktbolag in.

Den lokala polisstyrelsen bör användas för att utveckla instrument för att lösa sådant som att konfiskera vapen, förhindrar användning av sprängämnen och knarkhandel.

Integration/segregation

Nyanlända är hänvisade till de minst attraktiva bostadsområdena och är arbetslösa i långa perioder eller i resten av sitt liv. Det är hög risk att ungdomar som inte klarar skolan med godkända betyg blir arbetslösa. Mötet med den svenska välfärdsmodellen har på det viset skapat en passiviserad grupp invandrare vars konkurrenskraft på den öppna arbetsmarknaden är mycket låg.

Ansvaret att nyanlända ska försörja sig själva så fort som möjligt behöver förtydligas. Sprid boenden för nyanlända och öka deras rörlighet för att också öka chanserna på arbetsmarknaden. Rätten till ekonomiskt bistånd och pension avskaffas till asylsökande och till dem som fått tillfälliga uppehållstillstånd. Ekonomiskt bistånd bör inte överstiga de lägsta pensionerna som till exempel många kvinnor erhåller efter ett långt yrkesliv.

Ge arbetslösa föräldrars barn ökad rätt till dagis och fritids och utveckla integrationsåtgärder i skolan. Självfallet behövs även tydliga signaler till alla nyanlända om den grund som samhället vilar på. (juni 2018)

Kära vän i MSS nätverk

Den 9 september går nästan åtta miljoner röstberättigade till valurnorna, varav mer än 25 procent är seniorer, för att utse dem som bäst kan leda landet under de kommande åren. Uppgifterna som står framför dem är monumentala – samhällsproblem som ackumulerats under lång tid och som under den senaste mandatperioden fått förvärras. Det är hög tid för Moderaterna tillsammans med övriga borgerliga partier att sätta ned foten.

Med samhällsproblemen som huvudmotståndare; rättigheter, skyldigheter och möjligheter som verktyg samt det briljanta stridsropet ”lika för alla” kommer Moderaterna vinna ökat förtroende. Att vinna nytt förtroende tar tid, men med ett sakpolitiskt innehåll som förmår lösa samhällsproblemen, bör ett framgångsrikt valresultat ligga inom räckhåll. Tillräckligt bra för att göra anspråk på att leda landet. Moderaternas bästa grenar har alltid varit ekonomi och arbete – båda helt avgörande för att utmana och lösa samhällsproblemen.

Jag ser fram emot din röst på det parti som tar sig an samhällsproblemen på allvar och vågar ta de första viktiga stegen att göra något åt dem. Kryssa gärna en senior kandidat då erfarenhet ofta är en bristvara i de politiska församlingarna. Jag och styrelsen önskar Dig en skön och vilsam sommar inför valrörelsens slutspurt. (juni 2018)

Glad Midsommar!

Margareta Olgart-Holmberg,

Ordförande i Moderata Seniorer i Stockholms stad

Seniorråd med Gunnar Strömmer

Vår partisekreterare Gunnar Strömmer talade i veckan inför 80 moderata seniorer från stad och län om valet 2018.

Gunnar förde ett eftertänksamt resonemang om var Moderaterna befinner sig idag och vilka missbedömningar som gjorts tidigare, samt hur partiet ska återvinna förtroendet hos tidigare väljare. En engagerad publik följde upp med ett tjugotal frågor och synpunkter.

Kan man lita på Moderaterna? Ständiga kursändringar, oviljan att ta över makten och avsaknaden av lösningar på samhällsproblemen är fortfarande en kvarnsten om halsen för partiet. Vågar vi tro på partiet när man slirar i skattefrågorna, bromsar i högskolebehörighetsfrågan tvärt emot vad industrin önskar och vill skattefinansiera statsradion och -teven, som ständigt sjunker i trovärdighet i opinionen, med ännu fler miljarder. Och vem ska man regera med? Allianskamraterna verkar göra det mesta för att framstå som motpoler till Moderaterna.

Gunnar förvånades över hur alla partier numera häller pengar över försvaret. Hur det står till med det återstår att se. Livgardet ska just nu spara en femtedel av sina rörliga kostnader, vilka krigsförband ska läggas ned? Många trodde att vi skulle rusta upp.

Hur som helst partiet har rehabiliterat sig och i Ulf Kristersson har vi fått en tydlig och värderingsdriven ledare. Både Ulf och Gunnar är personer som anstränger sig att lyssna, eftermiddagen med Gunnar blev betydligt längre än vad hans kansli hade tänkt sig. Seniorernas visdomsord börjar tas på visst allvar – inte så konstigt, MSS har ju steg för steg kunnat bocka av dem mot partiledningens valbudskap.

Med samhällsproblemen som huvudmotståndare; rättigheter, skyldigheter och möjligheter som verktyg samt det briljanta stridsropet ”lika för alla” kommer partiet långsamt att vinna ökat förtroende – som även håller över tid. Att vinna nytt förtroende tar tid, men med ett sakpolitiskt innehåll som förmår lösa samhällsproblemen, bör ett valresultat bortom 2014 års resultat ligga inom räckhåll. Tillräckligt bra för att göra anspråk på att leda landet. Moderaternas bästa grenar har alltid varit ekonomi och arbete – båda helt avgörande för att utmana och lösa samhällsproblemen. (maj 2018)

 

 

 

 

Senaste nyheter

Visa alla nyheter