MSS syfte

MSS är ett nätverk som arbetar för

  • att nå största möjliga inflytande för moderata idéer i samtliga politiska församlingar i Stockholmsregionen efter valen 2018
  • att öka den seniora representationen på alla politiska nivåer
  • att bilda opinion i för medlemmarna angelägna frågor – såväl internt i partiet som externt

Mål 2019-2020

  1. En mot väljarkåren representativ andel seniorer återfinns på valbar plats på valsedlarna till riksdag, kommun och landsting 2022, vilket innebär att minst 25 procent av representanterna är 60 år eller äldre.
  2. MSS, eller andra seniora medlemmar, är representerade och deltar i förbundets samtliga arbets- och/eller utvecklingsgrupper samt i samtliga valberedningar under mandatperioden.
  3. Bakgrundsbeskrivningen Visdomsord om samhällsutmaningar 3.0 och förstahandsmål har huvudsakligen vunnit gillande i parti och förbund.
  4. Lediga förtroendeposter under innevarande mandatperiod har huvudsakligen besatts av seniorer som har sådan kunskap, erfarenhet och färdighet för att på bästa sätt driva moderat politik och moderata värderingar.
  5. Grunden för att MSS går till val med seniorvalsedlar 2022 är lagd.
  6. Acceptans hos partiledningen för att ombilda Moderaternas seniororganisation (MS Sverige) till ett förbund för seniora medlemmar. Dito hos förbundsstyrelsen att ombilda MSS till en förening.
  7. Uppnå en stadgeändring så att seniorerna formellt finns tydligt representerade i samtliga beslutande organ såsom kommittéer, valberedningar mfl. – likvärdigt övriga sidoorgan.

Aktiviteter i verksamhetsplanen

Politikutveckling

De gångna årens politikutveckling kommer att fortsätta 2019-2020 genom att dokumenten Visdomsord om samhällsutmaningar och förstahandsmål samt Den äldrevänliga staden vidareutvecklas. Fokus ligger som tidigare på att utveckla välfärd för äldre i Stockholm, och att välfärden måste ses i ett större sammanhang.

Seminarier för MSS:s styrelse.

Öppna medlemsmöten för politik- och strategiutveckling.

Utbildning

MSS utbildningsverksamhet sker i Seniorråden varannan månad (samlar 75-100 deltagare) och syftar till att komplettera förbundets utbildningssatsningar på de förtroendevalda. Vi erbjuder fler människor att aktivera sig och att företräda Moderaterna.

Fokus inför EU-valet 26 maj.

MS Sverige temadag.

Representantskap

MSS genomför Representantskap 2019.

Rekrytering och nominering

MSS verkar för en förbättrad rekrytering till förtroendeuppdragen och ett större urval av kandidater till förtroendeposterna. Här har valberedningarna ett viktigt ansvar att vid behov bredda rekryteringen.  För att öka tilliten behövs ett oförvitligt ledarskap, god kompetens bland förtroendevalda och ökad representativitet i förhållande till väljarkåren. Det uppnås genom att den av förbundsstyrelsen föreslagna nomineringsprocessen kompletteras på en rad punkter.

MSS avser att motionera i frågan.

Kampanjverksamhet

Kampanjer och återvärvning tillhör förbundets och föreningarnas kärnuppgifter och dessa aktiviteter stöds av MSS.

Medverkan i kampanjer initierade av MS Sverige prioriteras, såsom seniormässor.

Opinionsbildning och påverkan

Intern opinionsbildning (i politikutvecklingsfrågor) – riktas mot partiledning, riksdagsledamöter, borgar- och regionråd, förbunds- och regionstyrelse, partiföreningar, valberedningar och nomineringskommittéer samt olika arbetsgrupper

Extern opinionsbildning – betonar äldrefrågorna och ökad synlighet för dessa på samtliga arenor.

Övrigt framgår av MSS:s styrelse kommunikationsplan – (intern handling, ej här)