Du som värderar och väljer de som ska företräda partiet i olika församlingar 2018, kan ta hjälp av MSS checklista med kriterier för att bedöma en kandidats kompetens och lämplighet.

Checklistan

Med kompetens menas förmåga att genomföra Moderaternas förslag, program och politik i den församling som personen kandiderar till. Sådan kompetens innebär att besitta:

 • Kunskap = känna till fakta och vara bildad.

Nivå på akademisk utbildning, skolning förvärvad i yrkesliv och eventuellt livslångt lärande.

 • Erfarenhet = verkat praktiskt i arbetslivet eller på andra håll i samhället och där nått goda resultat och också förmått att reparera och dra lärdom av misstag.

Till goda resultat räknas både framgångsrik yrkeskarriär och framgångsrik i valkampanjer, personliga och för partiet.

 • Färdigheter = förmåga att lyssna och skapa, att kunna tillämpa adekvata metoder och verktyg.

Att fånga upp väljares attityder och preferenser, få moderat politik verkställd genom att initiera och stödja förändring med hjälp av exempelvis motioner, opinionsbildning internt och i media, inlagor, egenförfattade debattartiklar och motioner samt att delta i beslutsfattande vid voteringar/utskottsbeslut.

 • Moderata värderingar = vilja ta ansvar och ha uppfattning om vad som är rätt och riktigt utifrån en människosyn som ligger i linje med moderata idéer.

Offentlig argumentera på ett tydligt sätt inom ramen för partiets gällande idéprogram – i media, kammare, debatter med mera – även när partiets idéer är utsatta för kritik.

 • Social förmåga = att bli och vara omtyckt, att kunna kommunicera, ha kontaktnät och inflytande.

Att få med sig såväl partiaktiva som väljare i hög grad.

MSS har nominerat följande 20 seniora kandidater (se nedan) till de tre politiska församlingarna inför valet 2018. Medlemmarna och nomineringskommittéerna ska nu pröva dem i provvalet och i urvalsprocessen. Med de motgångar i opinionen som Moderaterna haft under de senaste åren är det uppenbart att ingen enskild moderat företrädare kan lastas. Ansvaret är kollektivt i varje församlings ledning. Avsaknaden av senior visdom har tyvärr tagit ut sin rätt. Dags ”För förändring” med en mot väljarkåren representativ andel seniorer på valbar plats i samtliga valsedlar.

MSS förutsätter att samtliga kandidaters profil i form av kompetens, erfarenhet och representativitet nogsamt tas hänsyn till av nomineringskommittéerna.

MSS kandidatvalberedning har bestått av Margareta Olgart Holmberg, ordf i MSS, Elisabeth Fleetwood och Siv Lapins.

Förordas till uppdrag i riksdagen (lottad ordning): Anita Lundin, Birgitta Thulin, Dag Klackenberg, Peter Salomon

Förordas till uppdrag i kommunfullmäktige (lottad ordning): Lars Jilmstad, Lotta Juul Martin-Löf, Marianne Irving, Olle Andretzky, Ulf Bourker-Jacobsson, Anders Alvebäck, Börje Häggman, Bo E Anderson, Helena Sigander, Berthold Gustavsson

Förordas till uppdrag i landstinget (lottad ordning): Helena Levy, Thomas Linn, Yvonne Wendt, Bo Sundin, Göran Lagerholm, Göran Swahn

För förändring 2018!

 

Bilaga till motion Förbättringar av nomineringsprocessen inför valåret 2018

Antalet seniorer som bör finnas på valbar plats enligt partistyrelsens beslut om att valsedeln på ett rimligt sätt ska avspegla väljarkåren vad avser ålder framgår av nedanstående matris.

Den är beräknad med hjälp av Valmyndighetens prognoser för andel seniorer, och förväntat valresultat utifrån läget i opinionen i januari 2017.

Följande gäller för antal röstberättigade, aktuella prognoser för antal m-mandat och det lägsta antalet personer äldre än 60 år som bör finnas på valbar plats på Moderaternas listor vid valet 2018.

  Vid valet 2010 Vid valet 2014 Invalda M-seniorer Prognos för 2018 Minsta antal M-seniorer på valbar plats
Röstberättigade totalt 7 123 651 7 330 432
Andel män och kvinnor 65+ 23,9% 25,6% 27%
M-mandat          
I riksdagen, totalt 107 84 ? 82 22
I riksdagen för Stockholms stad 10 9 1 10 3
I Stockholms läns landsting 57 43 49 13
Varav representerande i staden 24 18 4 20 5
I Stockholms kommunfullmäktige 38 28 3 31 8
Varav frånSödermalm-Enskede 7 4 1
Varav från Bromma-Kungsholmen 7 6 2
Varav från Norrmalm-Östermalm-G:la Stan 9 7 2
Varav från Östra Söderort 5 3 1
Varav från Västra Söderort 5 4 1
Varav från Yttre Västerort 5 4 1

Anmärkningar: Valmyndigheten återger statistik för röstande som är 65 år och äldre. Prognosen gäller andelen 65+ vid 2018 års val och är baserad på befolkningsutvecklingen enligt SCB. Prognosen för antal m-mandat är baserad på opinionen enligt SCB och Dagens Samhälles Poll of polls.

Med seniorer menas personer 60 år och äldre.

Valmyndigheten kommer att publicera aktuella uppgifter om förväntat antal röstberättigade den 1 mars 2017.

Källor: Valmyndigheten, SCB, Dagens Samhälle

 

MSS skuggreformgrupper – rapport

I januari 2017 bildade Moderata seniorer fem grupper för politikutveckling med uppgift att identifiera vilka frågor som MSS bör driva. Syftet var också att presentera förslag utöver de som kan förväntas av partiets fem reformgrupper.

Drygt 50 seniorer har varit engagerade i vårens arbete i de fem grupperna. De har kallats, Arbete, Ekonom, Tillväxt, Trygghet samt Utbildning. Arbetet har utgått från bakgrunderna för partiets reformgrupper och från MSS eget dokument Visdomsord. Detta beskriver nuläget i Sverige med betoning på behovet av lösningar för konkurrenskraften, för segregationen och för att återupprätta samhällskontraktet.

Skuggreformgruppernas tankar och idéer kommer att användas för att uppdatera visdomsorden och för att arbeta fram och prioritera de konkreta förslag som MSS ska driva. I huvudsak ansluter seniorernas förslag till vad som har kommit fram ur partiets reformgrupper. Den här redovisningen fokuserar därför på vad som är mest relevant för seniorer och på förslag som skiljer sig från partimajoritetens.

Fem förslag är särskilt relevanta, omfattar flera politikområden och las fram av flera grupper.

 1. Bättre kontakt mellan arbetsgivare och utbildning, t ex i form av lärlingsutbildningar
 2. En renare stad. På många orter ger renhållning, lövröjning och snöskottning ökad trygghet samtidigt som det öppnar för arbete, i offentlig regi, åt person som står långt ifrån arbetsmarknaden. Kombinerat med utbildning är detta ett sätt att göra en stor grupp människor anställningsbara.
 3. Lyft bort administration från poliser- sjukvårds- och offentliganställda specialister.
 4. Satsa på kvalificerade jobb. Större kvalitet i högre utbildning ger kunskaper som leder till nytänkande, innovationer och fler kvalificerade jobb. Sådana jobb drar med sig enklare vilket medför tillväxt och jobb för dem som nu står långt ifrån arbetsmarknaden. Att öppna för universitetsvärlden för konkurrens, exempelvis från amerikanska elituniversitet, är ett steg mot att förbättra akademiernas kvalitet.
 5. Öka kvaliteten i lärarutbildningarna. Dit hör att uppmuntra dubbelexamen. dvs lärarexamen som komplement till annan examen

Gruppen Arbete

Fler bör ges tillträde till arbetsmarknaden, vilket för närvarande innebär att ge arbete till en stor mängd människor med låg utbildning. Till lösningarna hör att utveckla rut och rot, att coacha utlandsfödda kvinnor och att göra det enklare för småföretagare att anställa. Gruppen föreslår även:

 • Gör det lättare att utnyttja äldres erfarenheter och kunskaper högre upp i åldrarna.
 • Matcha arbetskraftsinvandringen med landets behov.
 • Reformera LAS och andra arbetsmarknadsregler.

Gruppen Ekonomi

Den enades om tre grundläggande önskemål för den ekonomiska politiken:

 • Tuffa prioriteringar när det gäller den offentliga ekonomin, som att se över kostnader för föräldraförsäkringen, biståndet, migrationen och inom rättsväsendet.
 • Ökad förvaltningskunskap och bättre ledarskap i offentliga institutioner.
 • Ett förbättrat pensionssystem bör utredas, reformeras och finansieras.

Gruppen Tillväxt

I dagens globala värld förstärks konkurrenskraften genom att Sverige får ett företagsvänligt klimat. Det inbegriper lägre skatter, utbildad arbetskraft, el- och dataförsörjning i hela landet och mycket goda kommunikationer. Gruppen föreslår även:

 • Modernisera, rusta upp och utveckla spårbunden infrastruktur, med hjälp av kreativitet och kunskap vid bland annat tekniska högskolor.
 • Staten ska vara företagsvänlig genom att uppmuntra företagare och entreprenörer.
 • Öka konkurrensen – och förenkla regelverket – på byggmarknaden.

Gruppen Trygghet

Trygghet börjar med valfrihet, och för äldre människor omfattar den rättssäkerhet, försvaret, och polis, liksom sjukvård, skola/utbildningsväsende och välfärd i stort. Säkerhet på gator torg och i trafik hör dit, liksom boende och pensioner som ger anständiga marginaler. Gruppen föreslår

 • IT-säkerhet som ger möjlighet för alla att skydda sig mot obehöriga intrång.
 • Rekrytera ungdomar till att vara förmedlande länk mellan socialtjänst och polis/väktare.
 • Sjukvård med kompetens att ta hand om även sårade och skottskador.
 • Snabbare process för att lagföra enkla brott.
 • Återupprätta Sveriges självförsörjning – i skuggan av militär upprustning.
 • Ökad respekt för brottsoffer, genom att t ex skicka specialutbildad personal vid inbrott.

Gruppen Utbildning

Den fokuserade på kunskap och förslog bland annat:

 • Ge resurser till akademiernas ”tredje uppgift”, dvs att forskare sprider sina resultat till det övriga samhället.
 • Obligatorisk sommarskola för elever i högstadiet som inte uppnått godkända resultat.
 • Regional samverkan för lärares kompetensutveckling och att underlätta elevers skolval.
 • Regler och rutiner för uppföljning av elevernas resultat i alla ämnen under läsåret.

 (maj 2017)