Remissvar över stadgekommitténs ”Inventering av förändringsbehov”

Moderata Seniorer i Stockholm fokuserar sitt politiska arbete på ökad välfärd för äldre.

Genom att verka som moderater inom Moderata Samlingspartiet vill vi bidra till att partiet utformar en politik som blir attraktiv för den stora grupp väljare som är äldre än 65 år, oavsett om de är pensionärer eller fortsatt yrkesverksamma.

I jämförelse med andra länder är Sverige dåligt på att tillvarata äldres livserfarenhet och förvärvade förmåga att uppfatta, analysera, hantera och besluta om komplicerade situationer. De äldre utgör en dryg fjärdedel av väljarna och Moderata Samlingspartiet har en stor potential att vinna dessas förtroende i de allmänna valen 2022.

Partiets seniorer behöver för att kunna verka som en aktiv grupp inom partiet ges ett inflytande på alla nivåer genom en stadgefäst representation så att Moderata Seniorer formellt finns tydligt representerade i partiets samtliga beslutande organ samt även i alla valberedningar, nomineringskommittéer och arbetsgrupper. En begäran om en stadgeändring så att seniorerna finns tydligt representerade i samtliga beslutande organ gjordes av Moderata Seniorers nationella årsstämma den 12-13 april 2019. Partiordförande Ulf Kristersson uttryckte sitt gillade vid mötet och menade att den nu arbetande stadgeöversynen bör behandla seniorernas formella representation.

Partiets nuvarande stadgar är vad gäller de Moderata Seniorernas ställning mycket ofullständiga och bitvis inkonsekventa. Bl.a. saknas i stadgarna skrivningar om hur man blir medlem i Moderata Seniorer och om vad typ organisation Moderata Seniorer är inom Moderata Samlingspartiet. Vid tillfälle under stadgekommittén arbete önskar Moderata Seniorer i Stockholm få möjlighet att redovisa exempel på sådana brister i de nuvarande stadgarna.

Moderata Seniorer i Stockholms stad hemställer
att stadgeöversynen ger en klar och genomtänkt roll för de moderata seniorer som vill vara aktiva och verka inom Moderata Samlingspartiet.