Politikutveckling – MSS förstahandsmål och visdomsord

MSS formulerar i kraft av sin erfarenhet återkommande "Visdomsord" om samhällsutvecklingen. Här sätts välfärd för äldre in i ett större sammanhang. Visdomsorden ligger till grund för de förstahandsmål i politiken som MSS arbetar fram.

MSS politikutveckling har lett fram till ”Visdomsord för Stockholms stad”.
Inför den stundande valrörelsen har dessa omsatts till sju förstahandsmål. Beskrivna som sju tillstånd som bör kunna uppnås med moderatledd politik i stadshuset under kommande mandatperiod.

Vi vill bygga en äldrevänlig stad

Den äldrevänliga staden ställer större krav på det offentliga i och med att allt fler lever allt längre. För att hushålla med knappa resurser måste fokus sättas på de kärnverksamheter staden enligt lag är skyldig att utföra. Politiken behöver dessutom prioritera hårdare i den offentliga ekonomin genom en kombination av sparkrav och effektivisering.

Moderata seniorer bedömer att insatser för konkurrenskraften, samhällskontraktet och segregationen är särskilt viktiga för att medborgarna åter ska känna att Sverige är på rätt väg.

Förstahandsmål

Inför den kommande mandatperioden har MSS formulerat sju prioriterade förstahandsmål som leder Stockholm i önskad riktning. Dessa bör utgöra grunden för den moderata politiken i stadshuset:

• De som står längst ifrån arbetsmarknaden görs anställningsbara genom en kombination av kunskaper i svenska språket, utbildningsplikt och arbeten i offentlig regi. Det finns mängder av eftersatta arbetsuppgifter i som innevånarna i stad och län vill ha utförda. Villkoren för sådana offentliga anställningar hålls inom ramen för partsgemensamma lösningar och etableras utan marknadsstörning av fungerande företag.

• En övre gräns för ekonomiskt bistånd till nyanlända. Nivån motsvaras av den låga pension som många kvinnor får efter ett långt yrkesliv.

• De kommunala biståndsbedömningarna blir ersatta av valfrihet för dem som har uppnått en i förväg fastställd ålder. Seniora medborgare får därmed rätt att själva avgöra när de behöver använda kommunal hemtjänst, färdtjänst eller någon typ av skattefinansierat äldreboende.

• God framkomlighet för biltrafik på Stockholms gator. Det innefattar byggandet av en östlig förbindelse som binder ihop norra och södra länken.

• Äldres erfarenhet och kompetens tas tillvara, både i näringsliv, politik och samhälle.

• Mer kompetens och expertis – både bland tjänstemän och politiker – för att upphandla tjänster inom vård, skola och omsorg.

• Försök och forskning om multisjuka äldre etableras för att utveckla system för att enklare, bättre och snabbare hantera situationer kring människor med komplexa hälsoproblem. (maj 2018)

Ur ”Visdomsord för Sverige” har vi formulerat fem förstahandsmål.

Detta vill vi förändra

Ökad välfärd för äldre och satsningar som fordrar nytänkande inom många olika områden. För att inte förbises betonar vi helheten, ett samhälle som genomsyras av trygghet, valfrihet och tillväxt, rättvisa pensioner och skatter, geriatrisk kunskap, varierade boendeformer och inte minst att vår erfarenhet tas till vara. Modernt ledarskap handlar om att förstå behovet av förändring.

Förstahandsmål

MSS har formulerat fem förstahandsmål som är bra för landet, råder bot på samhällsproblemen och är något att hålla sig i vid ett regeringsskifte. Detta är vad Moderaterna bör inrikta sig på i första hand:

• Ökat antal kvalificerade jobb på arbetsmarknaden. Sådana jobb skapas i innovativa företag, förstärker konkurrenskraften och drar med sig andra typer av anställningar (inte minst enklare jobb). Politiken ska främja ett innovativt klimat och vi börjar med att tillåta amerikanska och andra elituniversitet att öppna filialer i Sverige.

• De som står längst ifrån arbetsmarknaden görs anställningsbara genom en kombination av utbildningsplikt och arbeten i offentlig regi. Det finns mängder av eftersatta arbetsuppgifter i stat och kommun som behöver göras. Först inventerar vi vilka uppgifter som medborgarna främst vill ha gjorda. Villkoren för sådana anställningar hålls inom ramen för partsgemensamma lösningar, utan marknadsstörning av fungerande företag. Påbättrad rut och rot ger motsvarande möjligheter för familjer på ett kostnadsneutralt sätt.

• Alla brott utreds och beivras. För att rättssamhället ska fungera likadant överallt börjar vi med att förbättra villkoren för poliser i frontlinjen och öka synligheten på gator och torg. Sedan ger vi nödvändiga verktyg och resurser till de delar av rättsväsendet som står närmast polisen.

• Bort med alla biståndsbedömningar. Seniora medborgare avgör själva när de behöver använda kommunal hemtjänst, färdtjänst eller någon typ av skattefinansierat äldreboende. Det ska inte socialtjänstens medarbetare bestämma åt dem. Äldres valfrihet ökas genom att pensioner beskattas lika som arbete.

• Besparingar som ger resurser till målen ovan och andra prioriterade reformer pekas ut. Till önskemålen hör större försvarsförmåga, avtrappad flyttskatt och mer personal i äldreomsorgen. Vi startar med att granska och dra ner på de 27 miljarder som ges i bidrag till företag, miljarder som enligt riksrevisionen inte ger någon bevisbar tillväxt. (okt 2017)