Remissvar över stadgeändring

Remissvar över förslag till Moderaternas partistyrelses proposition om stadgeändring 2020

Antaget av Moderata Seniorer i Stockholms stad styrelse 2019-08-26

MSS yrkanden är i fet text

Allmänt

Arbetsgruppen har genomfört en omfattande och ambitiös revidering av partiets stadgar och bilagor. Tyvärr når gruppen inte riktigt fram när det gäller uttalade ambitioner som ”stärkt interndemokrati” och att jämställa nätverkens inflytande med MUF:s dito.

Att seniorerna formellt finns tydligt representerade i samtliga beslutande organ såsom kommittéer, valberedningar med flera (likvärdigt övriga sidoorgan) behöver förtydligas ytterligare i dokumenten. Något som även vitsordats av vår partiordförande. Hans tydliga uppfattning delgav både MS och MSS i brev till ordföranden i stadgekommittén redan 15 april 2019 men denna har som sagt inte inarbetats fullt ut.

Med en senior väljarkår som närmar sig 30% av befolkningen, och fortfarande föredrar Socialdemokraterna i val, kan inte Moderaterna längre negligera seniorerna vare sig i opinionen eller i partiets organ. ”Att avspegla väljarkåren” måste gå från högtidstalens manus till konkret handling. Moderata seniorers representation i valberedningar och nomineringskommittéer är avgörande för att uppnå den viktiga identifikationen mellan väljare och förtroendevalda.

Identitetspolitiken bör skrotas till förmån för kunskap, erfarenhet, färdigheter och moderata värderingar.

Implementeringen bör ges tid, sannolikt behövs ett år.

Inledningsvis vill vi lyfta fram våra viktiga principer för rekrytering och nominering förutom att moderata seniorer har en självskriven plats i båda typerna av kommittéer.

1   Endast en nomineringskommitté för samtliga 3 val som lämnar valsedelförslag till förbundsstämman.

2    Kommittén led av en helt oberoende ordförande och vice ordförande.

3     Inga kandidater som själva kandiderar kan ingå i nomineringskommittén.

4     En tryckt presentation av kandidaterna ska alltid produceras.

5     Inga anställda tjänsteman kan kandidera. Det ingår i arbetet att driva moderat politik.

6     Nomineringsreglerna antas av partistämman som rekommendation.

7     Kompetensen hos intressenten blir tydligare med de fem kriterierna nedan:

 1. Kunskap = känna till fakta och att vara bildad.
 2. Erfarenhet = ha verkat praktiskt i arbetslivet eller på andra håll i samhället och där nått goda resultat och också förmått dra lärdom av misstag.
 3. Färdigheter = förmåga att lyssna och skapa, att kunna tillämpa adekvata metoder och verktyg.
 4. Moderata värderingar = vilja ta ansvar och ha uppfattning om vad som är rätt och riktigt utifrån en människosyn som ligger i linje med moderata idéer.
 5. Politisk charm = social förmåga, att kunna kommunicera, kontaktnät och inflytande.

 

 

Yrkanden

Dokument 1 – Stadgar för Moderata Samlingspartiet

Stadgarna är antagna av partistämma den 20-23 oktober 2011, med ändringar gjorda vid partistämma 15-18 oktober 2015 och partistämma 17-20 oktober 2019.

Stadgarna gäller från 1 januari 2021.

1 Ändamål

Moderata Samlingspartiets strävan är att vinna människor för den samhällssyn som partiet företräder.

Moderata Samlingspartiets uppgift är därför att målmedvetet bilda opinion för och utveckla moderata idéer, att vinna väljare till partiet och att i praktisk politik förverkliga idéer i enlighet med partiets samhällssyn. Moderaternas samhällssyn grundas i den liberala och konservativa idétraditionen. Moderaterna försvarar människors lika värde, rättigheter och skyldigheter i alla sammanhang.

2 Organisation

Moderata samlingspartiets riksorganisation utgör en sammanslutning av Länsförbund, föreningar och Stockholm stad.

3 Förbund

Varje förbunds verksamhetsområde omfattar normalt ett län. Stockholms kommun ska dock normalt omfatta ett förbund separat från övriga Stockholms län. Undantag från detta fastställs av partistyrelsen efter samråd med respektive förbund.

Förbundsstadgar, som avviker från av partistämman antagna normalstadgar, ska fastställas av partistyrelsen.

Partistyrelsen äger påkalla sammanträde med förbundsstyrelse. Till sammanträde med förbundsstyrelse eller förbundsstämma eller till annan sammankomst i förbundet äger partistyrelsen sända företrädare med närvaro-, yttrande- och förslagsrätt.

Förbund ska till partistyrelsen lämna begärda uppgifter som organisation, medlemmar, ekonomi och verksamhet.

Förbund som inte uppfyller kraven att till partistyrelsen lämna begärda uppgifter om organisation, medlemmar, ekonomi och verksamhet kan av partistyrelsen nekas representationsrätt vid partistämma och partiråd.

4 Föreningar

Förbund utgör en sammanslutning av partiföreningar. Partiförenings verksamhetsområde fastställs av förbundsstyrelsen. Om det finns flera partiföreningar inom samma kommun ska en krets inrättas för dessa. Om ett förbund omfattar endast en kommun fullgör förbundet kretsens uppgifter. Om ett förbund omfattar endast en förening fullgör föreningen förbundets uppgifter.

En kommuntäckande partiförening eller en partiförening som omfattar flera kommuner kan delas in i geografiska, intresse- eller verksamhetsbaserade sektioner. En intresseförening är Moderatkvinnorna, Moderata Seniorer och Öppna moderater

5. Medlemskap

Medlem i riksorganisationen är den som är medlem i förbund, delar partiets grundvärderingar, följer stadgarna och som betalat fastställd medlemsavgift. Medlem som ej erlagt medlemsavgift 6 månader efter förfallodatum ska anses ha avslutat sitt medlemskap. Efter särskild prövning kan partistyrelsen bevilja direktanslutning till riksorganisationen.

Medlem i Moderatkvinnorna, Moderata seniorer respektive Moderata Ungdomsförbundet är också medlem i riksorganisationen och i det förbund och i den partiförening i vars verksamhetsområde medlemmen är bosatt eller sökt och erhållit medlemskap i.

För att väljas till/inneha ett förtroendeuppdrag inom, respektive för, partiet krävs att personen är medlem, undantaget auktoriserad/godkänd revisor eller motsvarande samt undertecknat en kandidatförsäkran.

Medlem eller registrerad medlem som är ansluten i och/eller aktivt arbetar för någon med partiet konkurrerande politisk organisation, eller genom sitt handlande skadar partiet, kan uteslutas genom beslut av partistyrelsen. Uteslutning omfattar både partiet, förbundet och den partiförening medlemmen tillhör.

Från det att ett uteslutningsärende väckts i och behandlats av förbundsstyrelsen till dess att ärendet avgjorts av partistyrelsen saknar medlemmen rösträtt i partiet och möjligheten att utöva sina förtroendeuppdrag i partiet. Utesluten medlem kan endast skriftligen ansöka om återinträde hos förbundsstyrelsen där senaste medlemskapet fanns. Beslut om uteslutning kan överklagas till partistyrelsen. Återinträde som medlem i partiet avgörs av partistyrelsen.

6. Organisationer och intresseföreningar inom partiet

Moderata Ungdomsförbundet är en organisation inom partiet med egna stadgar, vilka ska anmälas till partistyrelsen.

Moderatkvinnorna, Moderata Seniorer och Öppna Moderater utgör intresseföreningar inom partiet med egna stadgar och arbetsordning, vilka ska anmälas till partistyrelsen.

7 Råd, kommittéer och arbetsgrupper

Partistyrelsen beslutar om inrättande av råd, kommittéer och arbetsgrupper som behövs för verksamheten.

8 Partistämma

Partistämman är partiets högsta beslutande organ och består av högst 200 av förbundsstämmorna valda ombud samt partistyrelsens ledamöter.  Antalet ombud som respektive förbund har att utse grundar sig på antalet betalande medlemmar i förbundet per den 31 december, vilket även ligger till grund för antalet ombud.

Fördelningen av ombuden mellan förbundet ska ske proportionellt. Varje förbund tillförsäkras minst ett (1) ombud. Det åligger partistyrelsen att snarast efter varje årsskifte meddela förbunden hur många ombud de ska välja.

Protokollsutdrag, som visar vilka som utsetts till ombud, ska vara riksorganisationen tillhanda senast fyra veckor före stämman.

Medlem har efter anmälan till partistyrelsen närvaro- och yttranderätt. Partistyrelsen äger att till partistämman inbjuda såväl representanter för andra sammanslutningar som enskilda personer samt ge dem närvaro- och yttranderätt.

Ordinarie stämma hålls vartannat år, året före samt året efter det år då ordinarie riksdagsval förrättas. Kallelse till ordinarie stämma utfärdas av partistyrelse till förbunden senast sex månader före stämman.

Vid arbetsstämman behandlas de frågor som partistyrelsen beslutar om och som är särskilt angelägna att behandla inför allmänna val. Vid arbetsstämma kan fyllnadsval till partistyrelsen genomföras. Där väljs också en valberedning för en tid av fyra år.

Extra stämma hålls då partistyrelsen så finner erforderligt eller då minst en tredjedel av antalet förbund begär detta. Kallelse till extra stämma utfärdas av partistyrelsen till förbunden så snart beslut fattas om extra stämma.

Rätt att till ordinarie stämma väcka förslag tillkommer partistyrelsen, förbund, förening, krets, fullmäktigegrupp, Moderatkvinnorna, Moderata Ungdomsförbundet, Moderata Seniorer, Öppna moderater och enskild medlem i partiet.

Förslag till ordinarie stämma ska vara förbundsstyrelsen inom det förbund motionären tillhör tillhanda inom tid som partistyrelsen fastslår, dock senast tio veckor före stämman. Förbundsstyrelsen ska besvara och motivera sig över förslaget samt av- eller tillstyrka detsamma. I de fall motionen har motionärer som tillhör olika förbund ska förbundsstyrelsen i det förbund som förstanamnet tillhör yttra sig.

Moderatkvinnorna, Moderata Ungdomsförbundets, Moderata Seniorers och Öppna Moderaters centrala organisationer lämnar sina förslag direkt till partistyrelsen.

Förslag som ska behandlas av ordinarie stämma, ska vara partistyrelsen tillhanda inom tid som partistyrelsen fastställer, dock senast tolv veckor före stämman.

Partistyrelsens förslag, verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse skall utsändas till förbunden senast fem veckor före stämman.

Förslag, som ska behandlas vid extra stämma, ska vara ingivet till partistyrelsen inom tid som styrelsen bestämmer med hänsyn till kallelsetidens längd. Sådant förslag får endast avse frågor som ska behandlas av stämman.

Partistyrelsen ska besvara och motivera inkomna förslag. Vid ordinarie stämma och arbetsstämma ska partistyrelsens svar sändas till förbundens styrelser. Moderatkvinnorna, Moderat Ungdomsförbundet, Moderata seniorer, Öppna Moderater och valda ombud senast tre veckor före stämman. Partistyrelsens svar över förslag till extra stämma avges så fort omständigheterna medger.

Val ska beredas av en valberedning som väljs av ordinarie stämma för perioden fram till nästa ordinarie stämma. Valberedningen ska bestå av en oberoende ordförande, vice ordförande, åtta ledamöter och fem ersättare, samtliga tillhörande skilda förbund. Därutöver utser Moderata Ungdomsförbundet, Moderata Seniorer, Öppna moderater och Moderatkvinnorna var sin representant jämte ersättare. Valberedningen sammankallas av dess ordförande och utser utom eller inom sig sekreterare. Valberedningen avgör själv sina arbetsformer.

Omröstning vid partistämma sker öppet, utom votering vid personval som ska vara sluten. Stämmoombud ska personligen utöva sin rösträtt vid stämman, Röstning får inte ske med fullmakt.

Öppen omröstning sker genom uppvisande av röstkort eller med voteringsanläggning., Efter sådan omröstning ska rösträkning ske med upprop, om röstberättigas stämmodeltagare så begär.

Vid sluten omröstning ska valsedel, för att vara giltig, uppta så många namn av de förslagna kandidaterna som valet avser.

Utgången av omröstning bestäms genom enkel majoritet, utom vid omröstning i stadgefrågor. Vid lika röstetal avgörs personval med lotten och övriga frågor i enlighet med den mening som ordföranden biträder.

Saknar särskilt vald mötesordförande formell rösträtt avgörs även övriga frågor genom lottning.

Vid personval som avser en plats ska den som blir vald erhålla minst hälften av antalet avgivna giltiga valsedlar. I annat fall genomförs ytterligare en omröstning mellan de två kandidater som erhållit de högsta röstetalen.

Val vid partistämma av partistyrelseledamöter, revisorer och valberedning gäller intill dess att nya personer utsetts.

Ledamot av partistyrelsen äger inte delta i beslut om ansvarsfrihet för denna eller i val av revisor.

Partistyrelsen ska framlägga förslag till procedurregler och föredragningslista för partistämma.

Vid ordinarie stämma ska minst förekomma:

 1. Val av ordförande och vice ordförande att leda förhandlingarna
 2. Val av sekreterare
 3. Val av justeringspersoner (tillika rösträknare)
 4. Fastställande av föredragningslista
 5. Fastställande av procedurregler för stämman
 6. Fastställande av röstlängd
 7. Fastställande av stämmans stadgeenliga utlysning
 8. Partistyrelsens årsredovisningar
 9. Revisorernas berättelser och fastställande av resultat- och balansräkningar
 10. Fråga om ansvarsfrihet för partistyrelsen
 11. Förslag från partistyrelsen (propositioner)
 12. Behandling av inkomna motioner
 13. Fastställande av antalet ledamöter och ersättare i partistyrelsen
 14. Val av partiordförande och två vice ordförande
 15. Val av minst sju (7) och högst tio (10) ledamöter i partistyrelsen
 16. Val av minst fem (5) och högst åtta (8) ersättare i partistyrelsen
 17. Val av revisorer och tre ersättare
 18. Val av ordinarie ledamöter till valberedning
 19. Val av ersättare till valberedning
 20. Fastställande av medlemsavgift för tiden fram till och med tredje året efter nästa ordinarie partistämma
 21. Avslutning

9. Partiråd

Partirådet består av partistyrelsens ledamöter och 50 representanter för förbunden och intresseföreningarna. Antalet ombud som utses grundar sig på antalet betalande medlemmar i förbundet. Den 31 december varje år fastställs hur många som betalat medlemsavgift under året.

Fördelningen av ombuden mellan förbunden ska ske proportionellt. Varje förbund tillförsäkras minst ett ombud. Förbundsordföranden är i första hand representant eller så utser förbundet annan eller flera representanter med yttrande- och förslagsrätt. Partiets revisorer äger närvaro- och yttranderätt.

Partistyrelsen får inbjuda även andra personer att närvara och yttra sig i partirådet. Partiordförande är ordförande i rådet.

Partirådet inkallas av partiordföranden, partistyrelsen eller då minst en tredjedel av antalet förbund kräver detta. Partirådet ska dock inkallas minst en gång om året, utom år då partistämma hålls.

Partirådet framlägger förslag till partistämma om ordförande, vice ordförande, ledamöter och ersättare i partiets valberedning. Härutöver får partirådet endast fatta beslut i ärenden som hänskjutits dit av partistämman eller partistyrelsen.

Partirådet behandlar för partiet och förbunden gemensamma frågor.

Under år då partistämma inte hålls ska partistyrelsen lämna rådet redogörelse för partiets verksamhet och förvaltning.

10 Partistyrelsen

Moderata Samlingspartiet leds av partistyrelsen.

Partistyrelsen består av partiordföranden, de båda vice partiordförandena, minst sju av partistämman valda ledamöter samt ersättare. Därutöver ingår ordföranden i Moderata Ungdomsförbundet, Moderatkvinnorna, Moderata Seniorer och Öppna Moderater.

Vid förfall för ordföranden i Moderata Ungdomsförbundet, Moderatkvinnorna, Öppna moderater respektive Moderata Seniorer fungerar respektive organisations ersättare den som styrelsen valt.

Partisekreteraren är ständigt adjungerad och föredragande i partistyrelsen och har även förslagsrätt.

Partistyrelsen har rätt att till sina sammanträden adjungera personer. Vice ordförande i Moderata Ungdomsförbundet, Moderatkvinnorna, Öppna moderater respektive Moderata Seniorer är ständigt adjungerade.

Adjungerad har yttranderätt och rätt att till protokollet anteckna avvikande mening.

Partistyrelsen ska inom sig utse ett arbetsutskott bestående av minst fem ledamöter. Partistyrelsen utser arbetsutskottets ordförande.

Arbetsutskottet ska på partistyrelsens ansvar fullgöra av styrelse anförtrodda uppgifter samt avgöra sådana brådskande ärenden som ej kan anstå till styrelsens sammanträde. Vid arbetsutskottets sammanträden förs protokoll som fortlöpande tillställes partistyrelsens ledamöter och revisorerna.

Partistyrelsen sammanträder minst fyra gånger per år, då ordföranden så beslutar eller då minst en tredjedel av styrelsens ledamöter begär det.

Partistyrelsen är beslutsför då minst hälften av dess ledamöter är närvarande.

Partistyrelsen åligger:

Att planlägga, leda och inför partistämman ansvara för den grundläggande samhällssyn som partiet företräder genom politiskt program, handlingsplan, ekonomi, organisation och kampanjverksamhet,

Att hålla kontakt med partiets riksdagsgrupp samt förbund och intresseföreningar.

Att bistå Moderata Ungdomsförbundet, Moderatkvinnorna, Moderata Seniorer och Öppna Moderater i deras verksamhet,

Att tillse att personuppgifterna i partiets medlemsregister hanteras i enlighet med gällande lagstiftning. Personuppgifter får inte spridas vidare om inte personen lämnat sitt samtycke.

Att besluta om riktlinjer och rekommendationer för förbundens medlemsutskott.

Partistyrelsen utser inom sig ett medlemsutskott om minst fyra ledamöter. Utskottet åligger:

Att pröva begäran om uteslutning av medlem. Uteslutning kan endast ske om fyra ledamöter är eniga om detta. Utesluten medlem kan överklaga beslutet till partistyrelsen.

Att pröva överklaganden från berörd medlem av beslut om skriftliga varningar och avstängningar. Utskottets beslut i dessa ärenden kan ej överlagas till partistyrelsen.

11 Avgifter

Förbund ska betala en årlig avgift till riksorganisationen för varje medlem i förbundet, medlemmar i Moderata Ungdomsförbundet undantagna. Denna årliga avgift fastställs av ordinarie partistämma för tiden till och med tredje året efter nästa ordinarie partistämma. Medlemsavgift för till riksorganisationen direktansluten medlem samt ny medlem fastställs av partistyrelsen. Avgift för ny medlem som betalas efter den 1 september gäller även för påföljande kalenderår.

Partistämmans beslut ska avse avgift dels för ordinarie medlem, dels för direktansluten medlem och dels för ny medlem.

Krets/föreningsårsmötet ska för nästkommande verksamhetsår fastställa årsavgiften samt fördela kretsens/föreningens andel av medlemsavgiften mellan kretsen och de i kretsen ingående föreningarna.

Avgiften för ny medlem ska oavkortad gå till föreningen. Kretsårsmöte eller förbundsstämma i förbund som fullgör kretsens uppgifter kan dock besluta att avgiften för ny medlem ska tillfalla kretsen respektive förbundet. Avgift för ny medlem som betalas efter 1 september gäller även för påföljande kalenderår.

12 Revision

En av riksorganisationens revisorer ska vara auktoriserad revisor.

Räkenskapsåret sammanfaller med kalenderåret. Årsredovisning, innefattande förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning ska vara revisorerna tillhanda senast den 1 april påföljande år.

Revisorernas granskning av räkenskaper och förvaltning ska vara avslutat och revisionsberättelse med till- eller avstyrkande av ansvarsfrihet avlämnad till partistyrelsen senast den 30 april.

Årsredovisningen och revisionsberättelsen förelägges närmast följande ordinarie partistämma.

År då ordinarie partistämma inte hålls ska partistyrelsen till partirådet eller arbetsstämma för kännedom överlämna årsredovisning och revisionsberättelse.

13 Rekrytering och nominering av kandidater

Nomineringsregler för allmänna val till europaparlamentet fastställs av partistämma och framgår av bilaga till dessa stadgar.

Regler för rekrytering och kandidatnominering i övriga allmänna val fastställs av partistämma och framgår av bilagan till dessa stadgar.

Följande beaktas i nomineringsarbetet på samtliga nivåer inom partiet:

1    Endast en nomineringskommitté för samtliga 3 val som lämnar valsedelförslag till förbundsstämman

2    Kommittén leds av en helt oberoende ordförande och vice ordförande

3     Inga kandidater som själva kandiderar kan ingå i nomineringskommittén

4     En tryckt presentation av kandidaterna ska alltid produceras

5     Inga anställda tjänsteman kan kandidera. Det ingår i arbetet att driva moderat politik

6     Nomineringsreglerna antas av partistämman som rekommendation

 

14 Stadgeändring

Dessa stadgar kan endast ändras av ordinarie partistämma, varvid två tredjedels majoritet erfordras.

 

Dokument 2 – Normalstadgar för förbund i Moderata Samlingspartiet

6 Förbundsstämma

Föreslagen lydelse:

Val av ledamöter i förbundsstyrelsen, varav en länsordförande för Moderatkvinnorna och en länsordförande för Moderata Seniorer/Moderata seniorer i Stockholms stad samt ersättare som respektive styrelse utser.

8 Förbundsstyrelse

Mom 2. Förbundsstyrelsen består av förbundsordföranden och två vice förbundsordförande, de av stämman valda ledamöterna varav en länsordförande för Moderatkvinnorna, en länsordförande för Moderata Seniorer/Moderata seniorer i Stockholms stad, ordförande för Öppna moderater samt distriktsordföranden i Moderata Ungdomsförbundet.

Vid förfall för Moderatkvinnornas länsordförande, Moderata Seniorers länsordförande/ Moderata seniorer i Stockholms stad, ordförande för Öppna moderater eller distriktsordföranden i Moderata Ungdomsförbundet fungerar vald ersättare som respektive styrelse utser.

9 Arbetsutskott

Förbundsstyrelsen kan utse ett arbetsutskott som på förbundsstämmans ansvar fullgör av styrelsen anförtrodda uppgifter samt kan avgöra sådana brådskande ärenden som ej kan anstå till styrelsens sammanträde. I arbetsutskottet ska distriktsordförande i Moderata Ungdomsförbundet, länsordförande för Moderata seniorer/ Moderata seniorer i Stockholms stad, ordförande för Öppna moderater samt länsordförande för Moderatkvinnorna ingå.

Dokument 3 – Normalstadgar för krets

Intet.

Dokument 4 – Normalstadgar för partiförening i Moderata Samlingspartiet

Intet.

Dokument 5 – Normalarbetsordning för fullmäktigegrupper

 1. Gruppens sammansättning

Mom.1. Den moderata gruppen i kommunen består av moderata ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige. Till gruppens överläggningar kallas med yttranderätt även moderata ledamöter och ersättare i styrelser, nämnder och kommunala bolagsstyrelser, politiskt tillsatta moderata tjänstemän i kommunen, moderata kommunrevisorer, ordförande i Moderata seniorer samt förenings- och kretsordförande i kommunen.

Mom.2. Den moderata gruppen i regionen består av moderata ledamöter och ersättare i regionfullmäktige. Till gruppens överläggningar kallas även moderata ledamöter och ersättare i viktigare styrelser och nämnder, politiskt tillsatta moderata tjänstemän, moderata regionrevisorer, förbundsordförande, ordförande i Moderata seniorer och partiombudsmän i regionen.

 1. Valfrågor

Mom.2. Ordförande i valberedning för att förbereda val till de uppdrag som ska väljas inför en ny mandatperiod utses av krets- eller föreningsstyrelsen för kommunfullmäktigegrupper och av förbundsstyrelsen för regionfullmäktigegrupper. Övriga ledamöter utses av gruppen vid förberedande gruppmöte. Ledamöter i valberedningen bör ej komma i fråga för uppdrag som ger en samlad arvodering på 20 % av heltidsuppdrag i kommunen/regionen, eller mer. Valberedningen ska avsluta sitt arbete senast den 31 januari året efter valår. Moderata seniorer har en plats i valberedningen.

 

Mom.3. Valberedning för att förbereda fyllnadsval när vakanser uppstår samt nyval som uppkommer under mandatperioden ska för kommunfullmäktigegrupper vara krets- eller föreningsstyrelsen och för regionfullmäktigegrupper förbundsstyrelsen om inte gruppen väljer en annan valberedning. Gruppen kan även besluta att gruppstyrelsen ska vara valberedning för sådana val. Moderata seniorer har en plats i valberedningen.

 

Dokument 6,7,8 – Nomineringsregler för Moderaterna – Riksdagsvalet, Regionvalet och Kommunvalet

För att förbättra förtroendet för politiken och dess institutioner ska kompetens och erfarenhet avgöra vid alla typer av politiska tillsättningar. Alla kandidater ska utses genom öppna och transparenta processer.

Med kompetens menas här förmåga att genomföra Moderaternas förslag, program och politik i den församling som personen kandiderar till. Sådan kompetens innebär att besitta:

 • Kunskap = känna till fakta och att vara bildad.
 • Erfarenhet = ha verkat praktiskt i arbetslivet eller på andra håll i samhället och där nått goda resultat och också förmått dra lärdom av misstag.
 • Färdigheter = förmåga att lyssna och skapa, att kunna tillämpa adekvata metoder och verktyg.
 • Moderata värderingar = vilja att ta ansvar och ha uppfattning om vad som är rätt och riktigt utifrån en människosyn som ligger i linje med moderata idéer.
 • Politisk charm = social förmåga, att kunna kommunicera, ha kontaktnät och inflytande.

Om tre skilda kommittéer bibehålls

Till samtliga tre rekryteringskommittéer utser Moderata seniorer en representant. (Anpassas till respektive dokument)

Till samtliga tre nomineringskommittéer utser Moderata seniorer en representant. (Anpassas till respektive dokument)

Då nomineringskommittéer inte bör ha direkta egenintressen är det ytterst angeläget att:

Ledamöter i samtliga tre nomineringskommittéer ska ej kandidera till något av de kommande valen – riksdagsval, regionval eller kommunval. (Anpassas till respektive dokument)

 

_ _ _