Motion till Förbundsstämman 2011

Motion till

Moderata Samlingspartiet I Stockholms Stad Förbundsstämma 2011 angående

Svenska kärnkraftverk måste vara av Världsklass.

Energiförsörjningen är en av samhällets allra viktigaste uppgifter. Länge kunde vi i Sverige förlita oss på att vattenkraften skulle klara merparten av förbrukningen, men i dag behövs även både vind och kärnkraft för att klara försörjningen. Eftersom kärnkraften svarar för en så stor del av el-produktionen är det nödvändigt att vi har reaktorer som är både effektivare och säkrare än de nuvarande rätt så gamla anläggningarna. Utvecklingen har inte stått stilla! 

Svenska folket måste kunna känna trygghet inför landets kärnkraftsindustri. Idag är alla verken gamla men moderniserade. Vi menar att det är svårt att upprätthålla modern och säker verksamhet genom att ”lappa och laga” hur länge som helst. Vi anser därför att det är ytterst viktigt att dessa äldre verk successivt ersätts med nya som innehar den absolut senaste och modernaste tekniken.

 

Den oro som många idag känner inför kärnkraften efter bl.a. olyckan vid Fukushima är lätt att förstå. Om denna oro skall kunna vändas till tilltro måste säkerheten vid våra svenska verk vara av absolut högsta kvalitet. Idag när våra verk är relativt gamla tvingas man till ständiga åtgärder för att upprätthålla säkerhet och kvalitet.

Vi vet att det länge varit svårt att bedriva utbildning och forskning vid våra tekniska högskolor inom området kärnfysik, beroende på tillkomsten av ”tankeförbudsparagrafen.” Långsiktigt blir det en ohållbar situation genom att svårigheterna ökar att få tillgång till personal, som klarar uppgifter inom kärnteknikens område . Nu är paragrafen avskaffad och möjligheter för utbildning och forskning inom kärnfysik är återigen möjlig och en absolut nödvändighet för att garantera säkerheten i framtiden.

Vi vill ha en övergång till kärnkraft i världsklass. Därmed vill vi att befintliga kärnkraftsverk så snart som möjligt successivt ersätts av nya med högsta säkerhet och kvalitet och senaste och modernaste teknik

Med hänvisning till ovan hemställer vi att förbundsstämman beslutar

  1. Att uttala sig positivt till att initiativ tas för att så snart som möjligt successivt ersätta befintliga svenska kärnkraftverk med nya av världsklass som har största säkerhet och kvalitet. samt senaste och modernaste teknik
  2. Att översända motionen till partistämman

 

Stockholm 2011-03-23

Moderata Seniorer Stockholm

Carl-Erik Hedlund        Torsten Nabseth           Ulla Pehrson                 Göran Åstrand 

Styrelsen för Moderata Seniorer Stockholm har ställt sig bakom motionen